Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Пред доаѓањето на Турците во повеќе населени места во велешко и во Македонија живеело чисто христијанско население. Турците најнапред сенаселувале по градовите, како Велес, а потоа по селата. Денес малкумина знаат дека селата Горно и Долно Јаболчиште, Бузалаково, кое се викало Еленоводица, Горно Врановци и други села биле населени со чисто македонско население. Во опшорниот пописен дефтер од 1568/ 69 година, во коj Турците многу прецизно воделе евиденција за бројот на населението пред се за собирање на данокот, јасно пишува дека овие села биле населени со Рисјани.

Според книгата „Турски документи“, што ја добивме од испоставата на Архивот на Република Македонија во Велес , турската администрација многу прецизно ги забележала имињата на жителите во Горно и Долно Јаболчиште. Во неа пишува дека по стариот попис селото Горно Јаболчиште е забележано како Дервен па поради потребата биле определени 30 лица- дервенџии кои давале даноци по дервенски обичај. Преостанатите од триесетте лица регистрирани се како раја. Така е запишано во стариот попис.

Дервенџии биле: Мире Пејко, Стојко Богдан, Писе Нисе Богдан, Стале Ѓуро, Тодор Пејко,Богдан Пејко,Пројо Јован, Стојко Јован, Тодор Бојо, Смогре Бојо, Пејо Стојко, Димо Рале, Петре Рале, Јофже Богда, Стале Богдан, Краго Пројко, Грубан Петре, Стојко Васил, Петко Васил, Јован Ѓуро, Храно Богдан, Дуко Стојко, Велче Димитри, Пројко Грујко, Богдан Пејко, Пројо Јован, Продан Степан, Божиќ Рале, Тодор Рале и Стојко Дуко.

Сите тие на турската власт морале, вкупно годишно да и платат 1.690 акчиња.

Така сите триесет лица за испенџе давале 300 акчиња, десет товари пченица, десет товари јачмен, такса за вино , данок за летно пасиште, ушур од трева, данок за свињи за Божиќ, јалак за тимариотот, нијабет за свадбарина со полјарина и за тапија за земја.

Според турските дефтери од извршениот попис другото население било раја. Така во Горно Јаболчиште живееле: Михаил Мето, Димитри Петко, Стојко Атанас, Јован Велин, Рајо Рале, Новак Коста, Стојан Илија, Мурчо Никола , неженет, Арсо Степан, неженет, Којо Велчо, неженет, Анто Манас , неженет и Којо Петко, неженет. 

Приходот од рајата од Јаболчишта што го давале за пченица, јачмен, за свињи, градинарски култури, ушур од пчелни улишта, данок за лен и коноп, нијабет за свадбарина, пољаеина и за тапии за ниви, за пет неженети семејства и друго вкупно изнесувале 810 акчиња или заедно со приходите од дервенџиите жителите од Јаболчиште на турските власти им плаќале 2.500 акчиња.

Во турските дефтери не пишува во кој период христијанското население од Јаболчиште се иселило и зошто и кога на нивно место се населиле Муслимани.

Стоилко Андреевски.

 

 

SEMM baner MK

Поврзани вести

banerduma

 

 

baner i od veles se moze

E baner

Konsalting Jovevi

О Г Л А С

                        за избор на 20 судии-поротници во Основен суд Велес

  1. Кандидатот за судија - поротник потребно е да ги исполнува следните услови:
  1. да е полнолетен државјанин на Република Северна Македонија
  2. да има завршено најмалку средно образование
  3. активно да го владее македонскиот јазик
  4. да ужива углед за вршење на функцијата судија-поротник
  5. да не е постар од 60 години.

            II.За судија-поротник не може да биде избрано лице кое со судијата или судијата-поротник во истиот суд е во сродство во права линија или во странична линија до трет степен или е негов брачен другар, ниту лице кое со член на Судски совет на РСМ е во сродство во права линија или во странична линија до трет степен или е негов брачен другар.

            III.Заинтересираните кандидати потребно е да поднесат пријави и документи и тоа:

            -Диплома за завршено образование (оригинал или заверена на нотар),

            -Уверение за државјанство,

      -Потврда од казнена евиденција (издадена од суд според местото на раѓање).

            IV.Пријавата со потребните документи да се достават до Основен суд Велес (на приемна писарница или преку пошта со препорачана пратка) на адреса ул.„8-ми Септември“ бр.53, во рок од 15 дена од објавувањето на огласот.

                                                                                                   ОСНОВЕН СУД ВЕЛЕС

 
   
   
   
   

Најново