Импресум

РЕДАКЦИЈА НА ДУМА.МК

Импресум

Главен и одговорен уредник

Убавка Јаневска
е-mail: [email protected]
моб.тел.број +389 70 226 025

контакт деск: +389 70 999 561 

Новинари

Ангел Данов
Стефани Манева  

Новинар соработник
Даниела Саздова  

Хроничари – Истражувачи

Стоилко Андреевски


Љупчо Данов  

ИТ Менаџер
Воислав Спирковски  

Администратор

Ангел Јаневски  

Админитративно техничка поддршка – Пишување проекти

Јадранка Стефкова
Убавка Јаневска  

Веб поддршка:

Ентити Медиа Скопје