Импресум

РЕДАКЦИЈА НА ДУМА.МК

Импресум

Главен и одговорен уредник

Убавка Јаневска
е-mail: [email protected]
моб.тел.број +389 70 226 025  

Новинари

Ангел Данов
Мите Јаначков
Стефани Манева  

Новинар соработник
Даниела Саздова  

Хроничари – Истражувачи

Стоилко Андреевски
Љупчо Данов  

ИТ Техничар
Воислав Спирковски  

Администратор

Ангел Јаневски  

Админитративно техничка поддршка – Пишување проекти

Јадранка Стефкова
Убавка Јаневска  

Маркетинг агенти

Ангела Давчевска  

Веб поддршка:

Ентити Медиа Скопје