ПРОТОКОЛ ЗА РОДОВА ЕДНАКВОСТ ВО КОМУНИКАЦИЈА СО НВО, БИЗНИС, ИНСТИТУЦИИ

 1. ГЕНЕРАЛНА ПОЛИТИКА НА РОДОВА ЕДНАКВОСТ  

НЕТ СТУДИО ТОТАЛ ПРОДАКШН СО ВЕБ ПОРТАЛОТ DUMA.MK  цврсто верува дека родовата еднаквост треба да се постигне јадрото на нашата работа за демократски општества со праведна дистрибуција на ресурси и акција против глобалната нееднаквост;  

Ние препознаваме дека жените и мажите сè уште се третираат различно и се даваат различни задачи, одговорности, можности и привилегии во повеќето општества.  

Во нашето општество сеуште е застапена практиката на мажите да им се даваат супериорни позиции во споредба со жените. 

Повеќето општества практикуваат дискриминација во различни размери против жените економски, политички, сексуално и културно.  

Дискриминацијата им штети на поединците, заедниците, и земјите. Таа го кочи развојот и економскиот раст.  

Родовата еднаквост е основна карактеристика на подобар свет за секого. 

НЕТ СТУДИО ТОТАЛ ПРОДАКШН СО ВЕБ ПОРТАЛОТ DUMA.MK  признава дека жените, мажите, девојчињата и момчињата доживуваат влијание и се погодени од развојните процеси, вооружени конфликти и кризи на различни начини. Хуманитарните кризи и конфликтите ги погодуваат жените поинаку од мажите, а жените се соочуваат и со други бариери освен мажите за стекнување влијание и учество во процесите на демократизација. 

 Жените имаат генерално помалку економски ресурси отколку мажите.  

НЕТ СТУДИО ТОТАЛ ПРОДАКШН СО ВЕБ ПОРТАЛОТ DUMA.MK  ќе ги земе во предвид овие разлики во нашата работа. 

 1. ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ 

НЕТ СТУДИО ТОТАЛ ПРОДАКШН СО ВЕБ ПОРТАЛОТ DUMA.MK  ќе се стреми да обезбеди сите лица да можат целосно да пристапат и да ги уживаат своите права без дискриминација врз основа на нивниот родов идентитет, вклучувајќи ги жените на еднаква основа како и мажите.  

Ќе придонесе припадниците н обаата пола подеднакво да ги уживаат правата и можностите како и да учествуваат по свои услови во сите полиња на општеството: социјално, економски, политички и културно.  

За да се осигура дека нашата работа придонесува за ова, НЕТ СТУДИО ТОТАЛ ПРОДАКШН СО ВЕБ ПОРТАЛОТ DUMA.MK  ќе ги спроведе следните мерки: 

 • НЕТ СТУДИО ТОТАЛ ПРОДАКШН СО ВЕБ ПОРТАЛОТ DUMA.MK  има за цел, преку регрутирање и обука, да развие персонал посветен и подготвен да ја примени родовата перспектива во работата. 
 • НЕТ СТУДИО ТОТАЛ ПРОДАКШН СО ВЕБ ПОРТАЛОТ DUMA.MK  постојано ќе ги унапредува  кадровските политики и ќе корсти други алатки за обезбедување родово чувствителен персонал, на пр. етички упатства за нашите членови на персоналот кои вклучуваат забрана за сексуално вознемирување, злоупотреба и експлоатација.  
 • НЕТ СТУДИО ТОТАЛ ПРОДАКШН СО ВЕБ ПОРТАЛОТ DUMA.MK  ќе: 
 • Го следи машкиот/женскиот состав на тимовите на сите нивоа на активност. 
 • Ги подобрува условите за унапредување  на жените на раководни позиции и промовирање на родова еднаквост. 
 • Обезбедува услови за работа кои одговараат на потребите на жените, како и на мажите. 
 • Промовира работна култура на почитување, ослободена од сексуално вознемирување и секаков вид на дискриминација и злоупотреба.   

 1. ВО РАБОТНИТЕ ПРОЦЕСИ  

Со добро разбирање на родовите односи, нашиот тим  има солидна основа да придонесе  за затворање на родовиот јаз во позициите и ресурсите. 

 Родовата еднаквост е клучна за да се достигне нашата цел и  да се придонесе за развој на отпорни општества. Родовата еднаквост вклучена и соодветно третирана во секој работен процес придонесува за еднаквост и вклучување во заедниците со кои работиме на локално, регионално и национално ниво. 

3.1) Анализа и пракса: 

• Програмите ќе се засноваат на силна родова чувствителност, контекстуална анализа, вклучително и анализа на моќта. Анализите треба да се трудат да ги разберат родовите улоги и односи во секој специфичен контекст на работа. 

• Родовите анализи ќе влијаат на секоја фаза од работата.  

• Сите програми треба да обезбедат услови за комуникација специфични за полот и возраста на нашите клиенти и засегнати страни.  

• Ќе се стремиме да ги откриеме односите на моќ и да се залагаме за промена на нееднаквите односи на моќ кои, намерно или ненамерно им штетат на жените, мажите, момчињата или девојчињата или кои било лица врз основа на нивниот родов идентитет. 

• 

3.2) Учество: 

• Во сите активности треба да се земат во предвид родовите бариери за учество, одлучување и контрола на ресурсите и да се предлагаат  мерки за нивно решавање. 

• Сите активности мора да обезбедат дека жените и секој поединец кои се соочува со родова дискриминација имаат реално влијание и значајно учество. 

 За да се постигне ова, ќе најдеме начини да обезбедиме дијалог со жените и засегнатите поединци и со сите расположиви средства да се бориме за остварување на нивните права на еднаков третман.  

• Во сите активности треба да се земе во предвид временското ограничување кај жените  поради нивните традиционални домашни обврски и грижа за семејството. 

• НЕТ СТУДИО ТОТАЛ ПРОДАКШН СО ВЕБ ПОРТАЛОТ DUMA.MK  ќе најде начин  активно да ги вклучи мажите и жените во работата, на еднаква основа и со еднакви права  

• НЕТ СТУДИО ТОТАЛ ПРОДАКШН СО ВЕБ ПОРТАЛОТ DUMA.MK  ќе се стреми да обезбеди родова еднаквост во истражувачката работа и составот на тимовите.   

• НЕТ СТУДИО ТОТАЛ ПРОДАКШН СО ВЕБ ПОРТАЛОТ DUMA.MK  ќе го поддржи женското организирање, бидејќи тоа е често клучно промена на односите меѓу половите. 

3.3) Дијалог и организациски развој: 

• НЕТ СТУДИО ТОТАЛ ПРОДАКШН СО ВЕБ ПОРТАЛОТ DUMA.MK  ќе се вклучи во дијалог со сите партнери за политика и практика за родова еднаквост,  

• Родовата еднаквост ќе биде во сите форми на поддршка на клиентите и сите поединци и засегнати групи во локалната заедница како и на регионално, национално и меѓународно ниво. 

3.4) Учење: 

• НЕТ СТУДИО ТОТАЛ ПРОДАКШН СО ВЕБ ПОРТАЛОТ DUMA.MK  ќе настојува да учи од искуствата на партнерите и клиентите како и да развива знаење и идеи во врска со аспектот на родова рамноправност. 

3.3 ВО СТРАТЕГИИТЕ, ЗАСТАПУВАЊЕТО И   КОМУНИКАЦИСКА РАБОТА 

НЕТ СТУДИО ТОТАЛ ПРОДАКШН СО ВЕБ ПОРТАЛОТ DUMA.MK  секогаш ќе се стреми да ја подобри родовата еднаквост во нашата работа, стратегии застапување, внатрешна и надворешна комуникација. 

• Ќе користиме искуства и примери за родова еднаквост и ќе се залагаме за промена на законите, политиките и практиките со цел да влијаеме на подобрување на состојбите во заедницата.  

• Ќе придонесеме за учество на жени и девојки во активностите и ќе  користиме достоинствен и родово сензитивен јазик секогаш кога се залагаме за промени. 

 • Ќе користиме податоци разделени по пол секогаш кога е можно. 
 • Во сите истражувања, анкети и организирани настани ќе внимаваме на почитувањето на правилото за 50% застапеност на учесници од обата пола. 

 1. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА  

Оваа политика ја води работата на НЕТ СТУДИО ТОТАЛ ПРОДАКШН СО ВЕБ ПОРТАЛОТ DUMA.MK  за родова еднаквост. Нашата визија, обврските и принципите треба да бидат водечки за сите вработени.  

Ќе работиме на спроведување на оваа политика преку: 

• Посветени ресурси за подобрување на нашата работа за родови прашања еднаквост и да ги исполни амбициите на оваа политика 

• Вклучување во годишните планови за работа  

• Идентификација на потреби, развој на алатки, и обука на персоналот 

• Следење на обврските и обезбедување на  доволна поддршка за имплементација.